Temyiz Kanun Yolu İncelemesi Ve Karar Türleri

Temyiz Kanun Yolu İncelemesi Ve Karar Türleri

Hukukumuzun medeni usul hukuku kısmında mahkemelerce verilebilecek
kararlara karşı denetleyici merciler konulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda
bazı kanun yolları düzenlenmiştir. Olağan kanun yollarından biri olan temyiz kanun
yolu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361 ile 373. Maddeleri arasında
düzenlenmiştir. Temyiz kanun yolunun mahkemesi olan Yargıtay, davalara üst
mahkeme sıfatı ile baktığından davaya her yönden değil sadece bazı hukuki
yönlerden bakmaktadır ve bir hukukilik denetimi yapmaktadır. Yargıtay kararları,
öngörülebilir ve güvenilir bir hukuk düzeninin oluşması ve devam etmesi için
hukukumuzda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle taraflar arasında çıkan her
uyuşmazlıkta temyiz kanun yoluna gidilmesi, bu kanun yolunun amacıyla
bağdaşmayacağından bu yola başvurulabilmesi için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu
şartların sağlanması durumunda temyiz kanun yoluna usulüne uygun bir şekilde
başvurulması durumunda Yargıtay tarafından bir inceleme yapılır ve mutlaka bir
karar verilir. Temyiz makamınca verilebilecek kararlar sayılı ve kısıtlı olup
HMK’da düzenlenmiştir.

Bu makalede temyiz kanun yoluna başvuru şartları ve usulü genel olarak ele
alınmış olup temyiz kanun yoluna başvurulduğunda Yargıtay’ca verilebilecek
onama, bozma ve düzelterek onama kararları detaylı bir şekilde incelenmiştir.